Condiții generale
Condiții și termeni generali ai contractului cu utilizatorii de servicii poștale ne-universale furnizate de "Econt Express" SRL, în conformitate cu certificatul de înregistrare pentru furnizarea de serviicii poștale ne-universale emis cu Nr. 0026-01/30.12.2010
 

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale ECONT FOR YOU SRL, deţinător al mărcii comerciale “COLETO”

ECONT FOR YOU SRL cu sediul în Strada Gloriei Nr.3, Camera 1, Giurgiu, Jud.Giurgiu, Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J52/429/2010, CUI RO27288194, având contul bancar RO59BACX0000000530688001 deschis la Banca Unicredit Țiriac Bank, sucursala Giurgiu, reprezentată legal prin domnul Pavel Aleksandrov Penchev în calitate de Administrator pentru efectuarea serviciilor poștale conform Ordonanței de Guvern nr.13/2013 privind serviciile poștale, aprobată prin Legea 187/2013 cu modificările și completările ulterioare și Decizia nr. 2858/2007 a președintelui A.N.R.C.T.I., modificată și completată prin Decizia președintelui ANCOM nr.891/2009 și, ulterior, prin Decizia președintelui ANCOM nr.513/2013 

1. Prevederi Generale.

1.1. Prezentele Condiții Generale reprezintă termenii generali ai contractelor individuale încheiate între Econt For You SRL (denumită în continuare “Econt” sau “Furnizorul”) și expeditorii având ca obiect prestarea de către Furnizor a serviciilor poștale identificate la pct. 2.1.
1.2. Părțile vor putea stabili, prin acordul lor, în condițiile speciale ale contractelor individuale pe care le vor încheia, orice alte clauze în legătură cu prestarea serviciilor poștale menționate la pct. 2.1, cu respectarea prevederilor legale imperative. 

2. Aplicabilitatea Conditiilor Generale.

2.1. Condițiile Generale se vor aplica următoarelor servicii poștale furnizate de către Econt: 
• Pentru servicii incluse în sfera serviciului universal:

o Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterile poștale în greutate de până la 2 kg (corespondență, imprimate);
o Colectarea, sortarea transportul și livrarea coletelor poștale în greutate de până la 10 kg; 
o Distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
o Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg;
o Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg sau colete poştale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete poştale cu limita de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

• Pentru serviciile poștale neincluse în sfera serviciului universal:

o Servicii având ca obiect trimiteri poștale în greutate mai mare de 2 kg (corespondență, imprimate)
o Serviciul de publicitate prin poștă;
o Servicii având ca obiect colete poștale interne cu limite de greutate între 10 și 50 kg;
o Servicii având ca obiect colete poștale cu limite de greutate între 10 și 50 kg, expediate de pe teritoriu României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
o Servicii având ca obiect colete poștale cu limite de greutate între 20 și 50 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
o Serviciul “Ramburs”;
o Serviciul “Schimbare destinație”;
o Serviciul “Livrare specială”;
o Serviciul “Confirmare de primire”;
o Serviciul “Express”.

3. Contractul de furnizare al serviciilor poștale 

• Contractul individual între expeditor sau integrator şi furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale stabilite de furnizor, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. 
• Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale pot fi consultate pe pagina web a furnizorului precum si in orice punct de acces deservit de personal angajat sau contractat de furnizor.
• Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părţilor, cu sau fără întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative. 
• Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul preluării trimiterii poştale înregistrate sau neînregistrate de către personalul angajat sau contractat al furnizorului . 
• Momentul acceptarii trimiterii postale poate fi deasemeni depunerea trimiterii postale neinregistrate la un punct de acces nedeservit de personal (cutia postala, punct de acces automat) odată cu introducerea acestora în cutiile poştale/punctul de acces automat al furnizorului, introducerea acestora în facilitatiile publice ale furnizorului, predarea acestora în birourile furnizorului sau unei persoane împuternicite a acestuia; 
• Prin preluarea de către personalul angajat sau contractat al furnizorului a trimiterii poştale, furnizorul recunoaşte respectarea de către expeditor a condiţiilor de acceptare a trimiterilor poştale. 
• Contractul individual între expeditor sau integrator şi furnizor încetează în unul din următoarele cazuri: 
a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar (răspunderea părţilor subzistă acestui moment) sau returnarea acesteia la expeditor; 
b) prin acordul părţilor; 
c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 6 pct. 6.1 litera d; 
d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului; 
e) prin denunţare unilaterală de către furnizor, în condiţiile art. 6 pct. 6.1 litera f. 
• Legea aplicabilă contractului este legea română.

4. Condiții de acceptare și predare a trimiterilor poștale

4.1. Greutățile și Dimensiunile maxime admise pentru trimiterile poștale
Greutatea maximă admisă pentru trimiterile poștale este de 50 kg.
Greutatea tarifara este cea mai mare dintre greutatea reala sau volumetrica la o trimitere postala, taxându-se valoarea mai mare rotunjită la un kilogram întreg. 
Greutatea volumetrică (în kg) a trimiterii se calculează după formula: 
lăţime (în cm) inmultit cu lungime (în cm) inmultit cu înălțime (în cm) totul impartit la 6000.
Dimensiunile maxime care nu trebuie depasite pentru fiecare colet din trimitere: 
• 0,9 х 0,9 х 0,9 m pentru pachet 
• lungime până la 3 m şi diametru 0,2 m pentru trimiterile postale cu forma de rola sau cilindru.
Trimiteri postale cu dimensiuni care depasesc cele descrise pot fi preluate pentru furnizarea serviciului postal doar dupa verificarea prealabila,a posibilitatii de preluare/manipulare/transport/ridicare a furnizorului.Aceasta depinde de felul trimiterii postale,adresa de preluare si adresa de livrare. Pretul pentru livrarea de astfel de trimiteri se negociaza suplimentar cu utilizatorul, in cazul in care nu este prevazut in Tarif inainte de preluarea trimiterii.
• Trimiteri cu o greutate tarifară de până la 20 de kg se preiau şi livrează de furnizor de la si pana la adresa expeditorului/destinatarului.
• Trimiterile cu o greutate tarifară de peste 20 de kilograme se preiau şi livrează de furnizor de la şi până la parterul clădirii în care este adresa expeditorului sau destinatarului. Acesta acceptă să ofere asistentă curierului pentru încărcare şi descărcare. 
4.2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii poștale
Expeditorul va asigura ambalarea corespunzătoare a expedierilor înainte de preluarea acestora de către Econt, în vederea evitării deteriorării sau distrugerii acestora și pentru a putea fi transportate în condițiile normale stabilite de către Furnizor. Expeditorul este în mod exclusiv responsabil pentru ambalarea corespunzătoare a expedierii și în consecință singurul responsabil pentru viciile de ambalare care pot conduce la o deteriorare a conținutului expedierii, Econt, fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la astfel de deteriorări.
Ambalajul şi închiderea trimiterilor trebuie să fie adaptate volumului, greutăţii şi conţinutului acestora, astfel încât să asigure protejarea acestora împotriva deteriorării dar si a inviolabilitatii trimiterii postale.
Ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina informatii a unor expedieri anterioare (adrese, persoane coduri postale, numere de telefon) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilor postale in facilitatile furnizorului.

4.3. Modul de completare a datelor de identificare și a adresei destinatarului/expeditorului
Pentru orice expediere, toate specificațiile cu privire la respectiva expediere cuprinse în scrisoarea de transport (awb) vor fi completate pe baza datelor furnizate de Expeditor. Scrisoarea de transport (awb) este document cu un numar unic, dupa modelul furnizorului , completat conform datelor furnizate de utilizator. Acest document poate sa fie pe suport de hartie sau in format electronic in sistemul informational al furnizorului . Numarul acestui document trebuie sa fie pus pe colet reprezentand element de identificare a trimiterii postale.
Semnarea de către Expeditor a scrisorii de transport (awb) confirmă specificațiile cuprinse în scrisoare de transport (awb) și atestă faptul că Expeditorul își asumă întreaga responsabilitate în cazul în care specificațiile sunt inexacte sau greșite etc. In toate cazurile in care legislatia o cere,Expeditorul va furniza către Econt sau catre reprezentantii acestuia informații corecte și complete referitoare la bunurile expediate,in caz contrar raspunderea cu privire la continutul expedierilor depuse inchise va apartine in totalitate expeditorului.Deasemeni expeditorul va pune la dispoziția Econt numele și adresa completă și corectă a destinatarului, menționând, totodată, în cazul în care există, numele și numărul de telefon al persoanei de contact și/sau al altei persoane autorizate să ridice corespondența în numele destinatarului. La trimiterile cu serviciul ramburs este obligatoriu să fie completate și datele expeditorului conform cerințelor de mai sus mentionand clar si valoarea rambursului care urmeaza a fi incasat de catre Furnizor.
Semnăturile pot fi: 
a. Semnătură autografă aplicată pe exemplarul de hârtie al documentelor; 
b. Semnătură electronică, aplicată pe varianta electronică а documentelor, fără a fi necesară tipărirea acestora pe suport de hârtie; 
c. Parolă şi nume de utilizator pentru Sistemul informaţional al Econt «Е-econt». Е-econt este un sistem informaţional, prin care se asigură o comunicare bilaterală on-line cu software bazat pe web pentru lucrul cu Econt. Asigură posibilitatea utilizatorilor în timp real să obţină informaţii cu privire la trimiterile postale primite/expediate, rambursuri de primit, să facă comenzi către Econt, să dispună referitor la trimiterile postale şi sume, să primească facturi pentru serviciile postale folosite; să pregătească trimiteri postale, pentru care să primească reduceri din tariful serviciului. 

4.4. Numărul minim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal este 1 (unu), cu excepția serviciului de publicitate prin poștă unde numărul minim este de 500 de trimiteri.

4.5 Trimiteri poștale ce pot fi refuzate la colectare
a.Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare: trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozițiile legale în vigoare, fie chiar și numai pentru o porțiune din parcurs, trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri daca se depun neambalate sau cu ambalaj care permite vizualizarea continutului, arme, muniții, stupefiante, substanțe toxice, inflamabile sau bunuri interzise prin lege, ori pentru al căror transport este nevoie de autorizări speciale. 
b. Trimiterile postale apartinand expeditorului care inregistreaza in evidentele contabile al Furnizorului debite restante mai mari de 60 zile.

4.6. Limita maximă a rambursului, respectiv a valorii declarate
Pentru serviciul Ramburs limita maximă de acceptare la expediere a trimiterii poștale este de 4.999 Ron.
Pentru serviciul valoare declarată, limita maximă de acceptare la expediere a trimiterii poștale este de 20.000 Ron.

4.7. Moneda (admisă) în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului ramburs este RON.

4.8. Zona în care se desfășoară serviciile poștale 
Econt asigură livrarea trimiterilor poștale pe întreg teritoriul României precum si in spatiul Intracomunitar prin intermediul sistemului propriu de distribuție sau prin intermediul oricarei forme contractate de Econt.

4.9. Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit personal.
• Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului,este actul de identitate.
• Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al destinatarului care preia trimiterea poştală de la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.

4.10. Modalitățile de plată a serviciului poștal.
Prețurile serviciilor poștale prestate de către Furnizor sunt stabilite de către acesta în Tariful propriu sau vor fi agreate cu Expeditorul și menționate expres în condițiile speciale ale contractului individual încheiat cu Expeditorul. Prețurile stabilite în condițiile speciale ale contractului individual nu vor putea depăși nivelul celor indicate în Tariful propriu. Plata serviciilor poștale efectuate de Econt se poate efectua atât de către Expeditor cât și de către Destinatar sau Tert în numerar sau prin transfer bancar, în condițiile și termenii stabiliți de Furnizor cu Utilizatorul. Secretul trimiterilor poștale este inviolabil, reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile legii. 

5. Condiții de calitate

Econt For You are obligaţia de a respecta standardele de calitate prevăzute de lege pentru serviciile din sfera serviciului pe care intenționează să le presteze, în măsura în care îndeplinirea acestor obligații nu este împiedicată de cazuri de forță majoră, caz fortuit ori din vina Expeditorului și/sau Destinatarului. Astfel: 
Econt For You are obligaţia de a asigura livrarea la Destinatari în termenele prevăzute pentru fiecare serviciu în parte.
Econt For You asigură livrarea expedierilor în condiții optime.
Standardele de calitate pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne şi trimiteri poştale intracomunitare se publică pe pagina de internet a Furnizorului. 

5.1 Timpii de livrare

5.1.1 Pentru toate serviciile poștale, mai puțin serviciul Express:
Pentru expedierile interne timpii de livrare sunt de:
- 1 zi lucrătoare în aceiași localitate;
- 2 zile lucrătoare între reședințele de județ și intrajudețean;
- 3 zile lucrătoare între oricare alte localități;
Pentru expedierile internaționale timpii de livrare sunt de:
- 10 zile lucrătoare pentru destinațiile intracomunitare;

5.1.2 În cazul serviciului Express se stabilesc următorii timpi de livrare: 
Pentru expedierile interne timpii de livrare sunt de:
- 12 ore în cadrul aceleiași localități;
- 24 de ore pentru livrarile intrajudețene sau între reședințele de județ 
- 36 de ore între oricare alte două localități de pe teritoriul României.
Pentru expedierile internaționale, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României, nu poate depăși limitele prevăzute la 5.1.2 litera a); În cazul expedierilor internaționale, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României, nu poate depăși timpul în care aceeași trimitere poștală s-ar afla în teritoriul României în cazul în care ar face obiectul serviciului poștal standard prestat de furnizorii de serviciu universal

5.1.3 Termenul de returnare către expeditor a dovezi privind predarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului confirmare de primire este de 48 de ore de la data predării trimiterii la destinatar.

5.1.4 Termenul de returnare către expeditor a contravalorii trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Ramburs, este de 48 de ore de la data predării trimiterii la destinatar.

5.2. Răspunderea furnizorului

5.2.1. Econt răspunde pentru expedierile trimise prin serviciile indicate la art. 2.1.. In cazul în care livrările nu sunt făcute în termenul declarat, din cauze imputabile lui, Econt va despăgubi clientul prin returnarea tarifului incasat sau livrarea gratuită a trimiterii, dupa caz. Furnizorul nu-și asumă răspunderea cu privire la livrările efectuate cu întârziere din cauze neimputabile Furnizorului sau datorită apariției unor cazuri de forță majoră, cazuri fortuite etc.
Econt va răspunde față de Expeditor, în legatură cu expedierile acestuia, cu excepțiile indicate mai sus, după cum urmează:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;
3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poștale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
La sumele prevăzute la punctul 5.2.1. lit. a) și b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. 
Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.
În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
În afara despăgubirilor prevăzute la punctul 5.2.1. lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale. 
În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.
În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.
Econt răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care România este parte. În situația în care nu există acorduri internaționale se aplică prevederile prezentului capitol.

5.2.2. Furnizorul de servicii poștale este exonerat de răspundere în următoarele situații:
• paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
• destinatarul nu are instalată o cutie poștală care să permită predarea trimiterii poștale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poștale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale;
• trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
• paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

6. Predarea trimiterilor poștale. Termeni de păstrare a trimiterilor poștale.

6.1. Predarea trimiterilor poștale se realizează în modurile prevăzute de legislația aplicabilă, cu următoarele precizări: 
а) In ceea ce privește expedierile însoțite de scrisoare de transport (awb), Părțile sunt de acord că acestea vor fi înmânate destinatarului personal la adresa acestuia , in unul din punctele de acces ale beneficiarului sau in punctul de acces automat al beneficiarului, în situația în care acest lucru nu este posibil, unei persoane autorizate să primească trimiterea poștală. Livrarea către persoana autorizată va fi menționată în scrisoarea de transport (awb);
b) In cazul oricărui tip de expediere, dacă Destinatarul refuză să primească trimiterea și/sau să semneze de primire, această circumstanță va fi indicată de către Furnizor în scrisoarea de transport (awb); c) In cazul ca trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului, acesta va fi avizat iar trimiterea poastala in cauza va fi pastrata la punctul de contact al Furnizorului in vederea predarii catre destinatar pentru o perioada de 7 zile de la data avizarii. Orice trimitere care nu poate fi predată din orice motiv (adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcție sau recipient la care trimiterea poștală să poată fi predată, Destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală au refuzat primirea sau nu au fost găsite la adresă indicată, deces ,destinatarul nu s-a prezentat pentru ridicarea trimiterii postale in punctul de acces al Furnizorului,etc) va fi returnată Expeditorului pe cheltuiala acestuia. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru returnarea la Expeditor a trimiterii poștale;
d) După expirarea unui termen de 9 luni de la data depunerii trimiterii poștale și care reprezintă termenul de păstrare al trimiterilor poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate Expeditorului, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea Expeditorului în proprietatea Furnizorului. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poștale la dispoziția Expeditorului sau Destinatarului in punctele sale de acces. După expirarea termenului de păstrare, Furnizorul va putea, de asemenea, să distrugă trimiterea poștală, cu informarea prealabilă a Expeditorului, dacă aceasta este posibilă.Furnizorul va intocmi un proces verbal de distrugere a bunurilor care va fi pus la dispozitia expeditorului la cerere, reprezentand descarcarea din gestiunea Furnizorului a trimiterii postale;
e) Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către Destinatar a trimiterii poștale în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă și/sau în deciziile autorităților de monitorizare competente. Răspunderea pentru conținutul expedierii depuse inchise revine numai Expeditorului, în condițiile prevăzute de lege;
f) Furnizorul poate distruge trimiterea poştală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denunţare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului. 

7. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor.

7.1. Reclamația poate fi introdusă atât de Expeditor cât și de către Destinatar. 
Reclamația se va putea depune personal sau transmite prin poștă, recomandată sau cu confirmare de primire la oricare din sediile Econt, prin e-mail la adresa serviz_klienti@econt.com sau telefonic la numărul 07001 7300 cu privire la serviciile poștale prestate de Furnizor. Reclamantului i se comunică numărul sub care a fost înregistrată Reclamația prin aceeași modalitate prin care a fost transmisa sau prin modalitatea solicitată in mod expres de către reclamant in cerere.
In cazul reclamatiei depuse personal, se va proceda dupa cum urmează: 
o în cazul în care este persoană fizică, reclamația va fi depusă personal de către utilizator sau de o alta persoană împuternicită în mod expres de utilizator ; 
o în cazul unei persoane juridice, de către reprezentantul legal al respectivei persoane juridice ori de către altă persoană împuternicită expres în acest sens de către reprezentantul legal.
In acest caz se va comunica Reclamantului numărul de inregistrare al Reclamației pe loc.
Reclamațiile se fac, individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte, nu cumulat, pe număr de colete, chiar dacă acestea aparțin aceluiași utilizator.
Reclamatiile trebuie sa indice adresa postala fizica sau email-ul la care petentul doreste sa ii fie transmis raspunsul ECONT, intrucat Econt For You va răspunde reclamației depuse de utilizator, în scris, la adresa fizica sau email-ul mentionat de acesta în reclamație.

7.2. Termenul de introducere a reclamației. Termenul de soluționare a reclamației.
7.2.1 Termenul de depunere a reclamației este de 6 (șase) luni de la data depunerii expedierii.
Pentru orice reclamație depusă de către Expeditor sau Destinatar se va întocmi o comisie formată din 2 membri, care va analiza dovezile depuse de Expeditor sau Destinatar. Sunt acceptate ca dovezi: copii ale înscrisurilor însușite prin semnătură atât de către Furnizor cât și de Utilizator, procese verbale de predare-primire încheiate între Econt For You și Expeditor sau Destinatar precum și orice alte dovezi care vor fi apreciate de către Comisie că pot conduce la rezolvarea reclamației.
7.2.2 Termenul de soluționare a oricarei reclamații este de maxim 3(trei) luni, de la data depunerii reclamației. În cazul în care o reclamație este considerată întemeiată, termenul în care poate fi rambursat sau compensat un prejudiciu este de maxim 35 de zile pentru serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal, respectiv de maxim 75 de zile pentru serviciile poștale neincluse în sfera serviciului universal, termen calculat de la data soluționării reclamației.
Plata prejudiciului se poate face numerar la sediul Econt For You, sau prin transfer bancar în contul utilizatorului indreptățit.
Furnizorul de servicii poștale care a preluat trimiterea poștală răspunde față de utilizator pentru paguba pricinuită, dacă aceste imprejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii și momentul livrarii la Destinatar.

S.C. Econt For You S.R.L.
Pavel Aleksandrov Penchev
Administrator